Navigace

Obsah

Stránka

Odečty stavu vodoměrů

VHS Benešov - od soboty 19.12.

20. 12. 2020 Zobrazit více

Koronavirus - antigenní testování. Centrální rezervační systém

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

14. 12. 2020 Zobrazit více

Koronavirus - COVID+ v obcích - konečně správné údaje. K 7.12. pozitivních 10 občanů

Krajská hygienická stanice poskytovala nesmyslné údaje

7. 12. 2020 Zobrazit více

Po víkendu skončili 2 psi v útulku

Psi bez známek i čipu

7. 12. 2020 Zobrazit více

Odpadový víkend - 4. a 5.12. Velkoobjemový a nebezpečný odpad!

Druhý letošní rozšířený sběrový víkend!

28. 11. 2020 Zobrazit více

Koronavirus - nouzový stav a opatření přehledně

Zákazy, opatření..

Od středy 28. října na území České republiky platí až na přesně stanovené výjimky zákaz vycházení v nočních hodinách.

Dvakrát prodloužený nouzový stav v České republice potrvá
do 12. prosince.

Vláda

 • I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 12. prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeným pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19. listopadu 2020 č. 1353;
 • II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;
 • III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.


  Zákaz volného pohybu osob

  V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

 • I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
  • 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
  • 2. výkonu povolání,
  • 3. výkonu činností sloužících k zajištění
   • a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
   • b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
   • c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
   • d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • 4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
  • 5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
  • 6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,
  • 7. cest zpět do místa svého bydliště;
 • II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou:
  • 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
  • 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
  • 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
  • 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
  • 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
  • 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
   • a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
   • b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
   • c) individuální duchovní péče a služby,
   • d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
   • e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
   • f) veterinární péče,
  • 8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
  • 9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
  • 10. cest za účelem vycestování z České republiky,
  • 11. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova,
  • 12. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
  • 13. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
  • 14. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV.,
  • 15. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI.,
  • 16. cest zpět do místa svého bydliště;
 • III. nařizuje
  • 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,
  • 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
  • 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou
   • členů domácnosti,
   • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
   • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
   • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
   • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
   • a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
  • 4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;
 • IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a 
  • a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
  • b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se může účastnit celkem nejvýše 20 účastníků, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce;
 • V. doporučuje
  • 1. zaměstnavatelům
   • a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
   • b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
  • 2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
  • 3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
  • 4. osobám zajišťujícím služby podle bodu II/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;
 • VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže.

  Vyhlášení nouzového stavu

 • Zákaz volného pohybu osob
 • Zákaz maloobchodního prodeje a služeb
 • Omezení provozu škol a školských zařízení
 • Omezení provozu škol a školských zařízení od 25. listopadu
 • Omezení provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu
 • Uložení pracovní povinnosti žákům a studentům
 • Omezení provozu úřadů
 • Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče
 • Opatření v oblasti vězeňské služby
 • Další opatření v rámci nouzového stavu

 

 • Mimořádná a ochranná opatření

 • Od 23. listopadu bude možné konání mezinárodně uznávaných zkoušek. Od 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena bude i individuální prezenční výuka jeden na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách. V případě vysokých škol bude možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách o maximálně dvaceti studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia.

  Od 30. listopadu by pak měla být umožněna prezenční výuka celých prvních stupňů a 9. tříd základních škol a turnusová výuka a druhých stupňů základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií.

Opatření PES pro oblast školství

pdf

 

154 kB

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020

pdf

 

242 kB

 

Epidemiologickou situaci bude nově znázorňovat systém hodnocení PES

Ministerstvo zdravotnictví bude aktuální epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém). Kraje budou řazené do pěti úrovní, od kterých budou odvislá také příslušná protiepidemická opatření. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Výběr opatření platných ve čtvrtém stupni protiepidemického systému (PES), do kterého Česká republika vstoupila od pondělí 23. listopadu

 • Školy: Žáci prvních a druhých ročníků základních škol se do školních lavic vrátili již 18. listopadu. Další žáci základních škol se vrátí do školních tříd od pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat po týdnu. Od 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol a obnoví se v nich také praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Studenti posledních ročníků vysokých škol se budou moci od 25. listopadu vzdělávat ve skupinách po 20 lidech. Platí to pro laboratorní, praktickou nebo uměleckou výuku. Výuka v základních a středních školách se zcela obnoví až ve dvou nejnižších stupních rizika covidu-19.
 • Roušky: Roušky uvnitř i venku zůstávají povinné. Nošení roušek je zmírněno pouze v prvním, nejnižším stupni systému PES, kdy jsou povinné ve vymezených vnitřních prostorech a ve veřejné dopravě.
 • Omezení volného pohybu osob: Platí zákaz vycházení od 23:00 do 5:00.
 • Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech: Akcí se může zúčastnit šest osob.
 • Obchody: Otevřeny mohou být jen vybrané obchody a výdejny zboží. V provozu mohou být do 23:00, kdy začíná platit zákaz vycházení. V neděli a státní svátky zůstávají zavřené. V prodejnách je omezena kapacita 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Prodejci jsou povinni řídit fronty uvnitř prodejen i před nimi a dohlížet na dodržování dvoumetrových rozestupů. Tam, kde prodejci vyžadují vstup s vozíkem, platí výjimka pro rodiče s kočárky. Děti do šesti let se do kapacity nebudou počítat.
  Stejná opatření, tedy kapacitně 15 metrů čtverečních na jednoho člověka, mají platit i pro farmářské trhy, kde vláda povolila i prodej vánočních ozdob.
 • Restaurace: Mohou mít otevřené pouze výdejní okno v době mimo zákaz vycházení.
 • Úřady: Fungují v režimu omezených úředních hodin.
 • Služby: Služby s provozovnou musejí být uzavřené.
 • Kultura: Pro kulturní akce platí zákaz diváků. Na kulturní produkce budou moci diváci chodit jen v případě, že na pětistupňové stupnici opatření proti šíření koronaviru bude platit první nebo druhý stupeň.
 • Knihovny: Umožňují výdej předem objednaných výpůjček a jejich vrácení přes výdejní okénko.
 • Hrady, zámky, památky: Musejí zůstat zavřené. Stejně jako muzea a galerie.
 • Svatby, pohřby, bohoslužby: Mohou se konat za účasti maximálně 20 osob.
 • Sporty: Vnitřní sportoviště pro rekreační sporty jsou uzavřena. Sportovat lze venku v maximální počtu šesti osob. Profesionální soutěže jsou povoleny, a to bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže jsou zakázány. Wellness centra a bazény zůstávají uzavřené s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb.

  Ke stažení:


22. 11. 2020 Zobrazit méně

Stránka