Navigace

Obsah

Územní plán obce (ÚP)


Územní plán je tištěný dokument obsahující část textovou a část výkresovou (grafickou) na mapovém podkladě, který zákonně stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infastruktury, vymezí zastavěné území, plochy a koridory, místa pro veřejně pospěšné stavby  a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. územní plán 2005 grafická část - ilustrační foto

ÚP sídelního útvaru Mirošovice byl poprvé vytvořen v  červnu 2000.  V srpnu 2005  pak byly pod Usnesením 3/2005 scháleny změny č. 1, keré se týkaly především převodů rekreačních území na obytné, obahovaly vymezení nových zastavitelných ploch a  drobné úpravy regulativ v jednotlivých zónách.

Nový územní plán (ÚP) – stěžejní a kontinuální akce roku 2015. Skončila fáze přípravy návrhu územního plánu (je platné schválené zadání z 12/2012, které obsahuje spíše obecné požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace Středočeského kraje – tj. požadavky na veřejnou infrastrukturu, na veřejně prospěšné stavby, na ochranu a rozvoj území, na vymezení zastavitelných ploch a koridorů, tedy obecně nároky na urbanistickou koncepci a na upořádání krajiny. Nicméně i zde je jasně uvedeno stanovisko nerozšiřovat výrobní plochy a plochy pro zástavbu objekty individuální rekreace, akceptace povodňového plánu, výsadby izolační zeleně či protihlukových stěn, apod.). Tento návrh ÚP bude po konečném dopracování architektem (arch. Sixta, projekční společnost C.H.S. Praha) doručen na konci února Odboru plánování a územního rozvoje při MÚ Říčany (pořizovatel) k tzv. společnému jednání. Podoba návrhu ÚP bude formou vyhlášky zveřejněna na úředních deskách a k nahlédnutí na webu obce nebo u pořizovatele. Od tohoto okamžiku začínají běžet všechny povinné lhůty k zveřejňování a připomínkování. Veřejná projednávání očekáváme na podzim, schvalování a nabytí účinnosti plánu snad od roku 2016.
 

  • Aktualita k 31.3.2016
     

Termín veřejného projednávání finálního návrhu ÚP zůstal zatím neurčen. Po kladném stanovisku Krajského úřadu k verzi 8/2015, vyhovující sice dotčenému orgánu ORP Říčany, ale ne tolik obci Mirošovice a občanům (jedná se především o nelogické redukce stavebních lokalit a velmi omezující úpravy regulativů, někde naopak jsou přidány manipulační zemědělské plochy apod.) jsme se nyní ocitli v tzv. „dohadovacím řízení“. Nastalé rozpory jsou sice relativně malé, ale existují a bez nich nelze veřejné projednávání vypsat. 

 

  • Stav ve věci pořizování nového územního plánu - informace k 31.3.2017
     

I přes podaný rozpor přímo tajemníkovi MÚ Říčany a na základě dohodnutého kompromisu (nakonec však pouze jednostranně provedené ústupky obcí Mirošovice) ve věci rozvoje lokality Na Stráni – tj. možná výstavba pro 12 RD a s ní související revitalizace současné zeleně a rekonstrukce místní komunikace Na Stráni – trvá zamítavé iracionální stanovisko Odboru životního prostředí (OŽP) v Říčanech. Tím je stále blokován proces pořizování nového ÚP.
Nechceme se smířit s tímto až arogantním postojem, postrádající logické argumenty a mající za následek zakonzervování lokality v současných už téměř nevyhovujících podmínkách (úzká hliněná cesta, žádné inženýrské sítě, nevyhovující zeleň aj.).

Z tohoto důvodu podáváme stížnost nadřízenému orgánu na Krajský úřad Středočeského kraje.

  • Změna pořizovatele nového územního plánu. Zpětvzetí kompletní dokumentace z Odboru územního plánování MÚ Říčany - informace k 31.10. 2017:

 

Mimo obvyklý 3-měsíční cyklus proběhlo v pondělí 9.10. 2017 veřejné zasedání zastupitelů. Z usnesení - bylo projednáno a schváleno:

  • změna pořizovatele územního plánu Mirošovic - v souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) bude tímto pořizovatelem s okamžitou platností Obecní úřad Mirošovice
  • zpětvzetí žádosti obce Mirošovice o pořizování územního plánu Mirošovic Městským úřadem Říčany, Odbor územního plánování a protokolární zpětvzetí všech dokladů z dosavadního pořizování územního plánu Mirošovic
  • uzavření smlouvy příkazní se společností PRISVICH, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti a zajištění tak pro pořizovatele, Obecní úřad Mirošovice, splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti


Byly podány podrobné informace o historii pořizování ÚP obce od roku 1998 (v roce 2000 byl schválen první ÚP, změny č. 1 byly provedeny v roce 2005). V roce 2010 bylo rozhodnuto o zahájení pořizování nového ÚP a v prosinci 2012 již byl schválen návrh jeho zadání. V letech 2013-14 v důsledku legislativních změn i jiných priorit rozvoje obce bylo pořizování této strategické plánovací dokumentace chvíli pozastaveno. Od konce roku 2014 probíhají další povinné administrativní úkony, nastává sběr stanovisek dotčených orgánů i fyzických osob. Spolupráce s MÚ Říčany (pořizovatel) však vázne a je nedostatečná v důsledku jeho personálních problémů, navíc se přidává spor s jeho odborem životního prostředí ve věci náhledu na další možný rozvoj lokality Na Stráni. Zde se proces zastavuje a dostává do patové situace – odbor územního rozvoje, který má názor shodný s obcí Mirošovice, není schopen dále pokračovat, tajemník MÚ Říčany nechce rozhodnout proti svému odboru..  Na základě konzultací na Odboru regionálního rozvoje Středočeského kraje a MÚ Říčany se tak jediným řešením nabízí a zůstává možnost dále konat jen po vlastní linii. Věříme, že tímto krokem bude moci obec Mirošovice již samostatně dokončit celý náročný proces pořizování nového územního plánu.

Host Ing. Ladislav Vich ve svém projevu podal po odborné stránce vysvětlení současné situace v pořizování ÚP Mirošovic a nastínil kroky a harmonogram dalšího postupu - reálný termín platnosti nového ÚP je podzim 2018.

 

Zde jsou uveřejněny: