Navigace

Obsah

Nový územní plán


Dne 28.4.2010 rozhodlo Zastupitelstvo obce Mirošovice usnesením č. 2/2010 o pořízení nového územního plánu. Od té doby probíhal 5 měsíců sběr dat (požadavky občanů) a pořizovatel (město Říčany jako příslušná ORP = obec s rozšířenou působností) společně se zpracovatelem (projekční společnost C.H.S.Praha) připravoval návrh zadání.

Návrh zadání nového územního plánu byl schválen na veřejném zasedání 27.12.2012 -zde .

Práce na 2. části pořizování územního plánu byly z důvodu jiných prioritnějších akcí a také vzhledem ke končícímu volebnímu obobí do listopadu 2014 přerušeny.

 

Nový územní plán (ÚP) – stěžejní a kontinuální akce roku 2015. Skončila fáze přípravy návrhu územního plánu (je platné schválené zadání z 12/2012, které obsahuje spíše obecné požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace Středočeského kraje – tj. požadavky na veřejnou infrastrukturu, na veřejně prospěšné stavby, na ochranu a rozvoj území, na vymezení zastavitelných ploch a koridorů, tedy obecně nároky na urbanistickou koncepci a na upořádání krajiny. Nicméně i zde je jasně uvedeno stanovisko nerozšiřovat výrobní plochy a plochy pro zástavbu objekty individuální rekreace, akceptace povodňového plánu, výsadby izolační zeleně či protihlukových stěn, apod.). Tento návrh ÚP bude po konečném dopracování architektem (arch. Sixta, projekční společnost C.H.S. Praha) doručen na konci února Odboru plánování a územního rozvoje při MÚ Říčany (pořizovatel) k tzv. společnému jednání. Podoba návrhu ÚP bude formou vyhlášky zveřejněna na úředních deskách a k nahlédnutí na webu obce nebo u pořizovatele. Od tohoto okamžiku začínají běžet všechny povinné lhůty k zveřejňování a připomínkování. Veřejná projednávání očekáváme v létě a na podzim, schvalování a nabytí účinnosti plánu snad od roku 2016.
 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednávání návrhu ÚP 14.4.2015

 

 • Návrh nového územního plánu:
   
 1. miros-1-2_cleneni-uzemi.pdf
   
 2. miros-1-3_hlavni.pdf
   
 3. miros-1-4_uspr-krajiny.pdf
   
 4. miros-1-5_doprava.pdf
   
 5. miros-1-6_voda-ka.pdf
   
 6. miros-1-7_elektro-spoje.pdf
   
 7. miros-1-8_zemniplyn.pdf
   
 8. miros-1-9_verpros-stavby.pdf
   
 9. miros-2-2_koordinacni.pdf
   
 10. miros-2-3_sirsi-vztahy.pdf
   
 11. miros-2-4_predpokl-zabory.pdf
   
 12. Odůvodnění.pdf
   
 13. Výroková část.pdf