Navigace

Obsah

Územní plán obce (ÚP)


Územní plán je tištěný dokument obsahující část textovou a část výkresovou (grafickou) na mapovém podkladě, který zákonně stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infastruktury, vymezí zastavěné území, plochy a koridory, místa pro veřejně pospěšné stavby  a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. územní plán 2005 grafická část - ilustrační foto

ÚP sídelního útvaru Mirošovice byl poprvé vytvořen v  červnu 2000.  V srpnu 2005  pak byly pod Usnesením 3/2005 scháleny změny č. 1, keré se týkaly především převodů rekreačních území na obytné, obahovaly vymezení nových zastavitelných ploch a  drobné úpravy regulativ v jednotlivých zónách.

Nový územní plán (ÚP) – stěžejní a kontinuální akce roku 2015. Skončila fáze přípravy návrhu územního plánu (je platné schválené zadání z 12/2012, které obsahuje spíše obecné požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace Středočeského kraje – tj. požadavky na veřejnou infrastrukturu, na veřejně prospěšné stavby, na ochranu a rozvoj území, na vymezení zastavitelných ploch a koridorů, tedy obecně nároky na urbanistickou koncepci a na upořádání krajiny. Nicméně i zde je jasně uvedeno stanovisko nerozšiřovat výrobní plochy a plochy pro zástavbu objekty individuální rekreace, akceptace povodňového plánu, výsadby izolační zeleně či protihlukových stěn, apod.). Tento návrh ÚP bude po konečném dopracování architektem (arch. Sixta, projekční společnost C.H.S. Praha) doručen na konci února Odboru plánování a územního rozvoje při MÚ Říčany (pořizovatel) k tzv. společnému jednání. Podoba návrhu ÚP bude formou vyhlášky zveřejněna na úředních deskách a k nahlédnutí na webu obce nebo u pořizovatele. Od tohoto okamžiku začínají běžet všechny povinné lhůty k zveřejňování a připomínkování. Veřejná projednávání očekáváme na podzim, schvalování a nabytí účinnosti plánu snad od roku 2016.
 

  • Aktualita k 31.3.2016
     

Termín veřejného projednávání finálního návrhu ÚP zůstal zatím neurčen. Po kladném stanovisku Krajského úřadu k verzi 8/2015, vyhovující sice dotčenému orgánu ORP Říčany, ale ne tolik obci Mirošovice a občanům (jedná se především o nelogické redukce stavebních lokalit a velmi omezující úpravy regulativů, někde naopak jsou přidány manipulační zemědělské plochy apod.) jsme se nyní ocitli v tzv. „dohadovacím řízení“. Nastalé rozpory jsou sice relativně malé, ale existují a bez nich nelze veřejné projednávání vypsat. 

 

  • Stav ve věci pořizování nového územního plánu - informace k 31.3.2017
     

I přes podaný rozpor přímo tajemníkovi MÚ Říčany a na základě dohodnutého kompromisu (nakonec však pouze jednostranně provedené ústupky obcí Mirošovice) ve věci rozvoje lokality Na Stráni – tj. možná výstavba pro 12 RD a s ní související revitalizace současné zeleně a rekonstrukce místní komunikace Na Stráni – trvá zamítavé iracionální stanovisko Odboru životního prostředí (OŽP) v Říčanech. Tím je stále blokován proces pořizování nového ÚP.
Nechceme se smířit s tímto až arogantním postojem, postrádající logické argumenty a mající za následek zakonzervování lokality v současných už téměř nevyhovujících podmínkách (úzká hliněná cesta, žádné inženýrské sítě, nevyhovující zeleň aj.).

Z tohoto důvodu podáváme stížnost nadřízenému orgánu na Krajský úřad Středočeského kraje.


Zde jsou uveřejněny: