Navigace

Obsah

Obnova katastrálního operátu - digitalizace


Digitalizace katastrálního území Mirošovice u Říčan


Když jsme asi před 2 lety zjišťovali na Katastrálním úřadě v Praze, kdy nastane digitalizace konečně také v Mirošovicích (protože Mnichovice už digitální jsou, v Senohrabech právě před rokem začali), dostali jsme odpověď, že vše zatím v republice běží dle harmonogramu, spíše rychleji, a čekejme spuštění akce u nás v roce 2014-15. A kupodivu, měli pravdu! První týden v lednu 2014 jsme vyvěšovali oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby i u nás..

 

O co tedy jde. Cílem digitalizace je převedení současných analogových map a údajů do digitální (počítačové) podoby. Obsahem katastrálních operátů je:

 1. soubor geodetických informací (= katastrální mapa)

 2. soubor popisných informací (= údaje o katastrálním území, parcelách, stavbách, bytech a nebytových prostorech, o vlastnících, právních vztazích, břemenech a dalších skutečnostech)

   

  Protože digitalizace souboru popisných informací (tedy bod b) je dokončena, probíhá v současné době digitalizace katastrálních map. Přibližně 70% těchto analogových map má původ v mapování uskutečněném v 1. polovině 19. století (zpravidla měřítko 1:2880): 
   

 • obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem
 • součástí obnovy operátu není zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu
 • při obnově operátu se doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, přičemž tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě. Zjednodušeně by se dalo říci, že pozemky a části pozemků zapsaných v takzvané zjednodušené evidenci jako parcely PK, budou nově zapsány jako samostatné parcely KN. Dojde tak ke zpřesnění katastrálního operátu a k velkému zjednodušení v označení a identifikaci pozemků. Dříve se mohlo stát, že byl jeden pozemek katastru nemovitostí součástí jednoho nebo více pozemků, vedených ve zjednodušené evidenci anebo obráceně, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci byl součástí jednoho či více pozemků katastru nemovitostí a toto dělení na části bylo velmi složité. V novém katastrálním operátu už žádný takový komplikovaný „díl“ nenaleznete.
 • v souboru popisných informací se ponechají dosavadní výměry v případě, že nebyl zjištěn rozdíl mezi dosud evidovanou výměrou a výměrou určenou z grafického čítačového souboru.
 • Až cca za 1 – 2 roky bude digitalizace našeho území dokončena, katastrální úřad vyloží nový obnovený operát v obci k veřejnému nahlédnutí a bude samozřejmě umožněno podávat námitky..

 

Nyní probíhá úplně první fáze – tzv. částečná revize katastru nemovitostí – a mnoho z nás (tj. vlastníků - i obec) se potýká s „Výzvou katastrálního úřadu k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí.  Tyto výzvy jsou bohužel napsány nešťastně, hodně úředně a nesrozumitelně, bez rozumného návodu, jak nesoulad odstranit.. –  neboli v  katastru nemovitostí mají v mapě zanesenou stavební parcelu, o které ví, že je na ní postavena nějaká budova, ale neví, jaká (zda rodinný dům, chata, garáž, kůlna, apod.), resp. vlastník nedonesl na katastrální úřad žádné listiny. Doteď tedy byla v katastru nemovitostí zapsána stavební parcela bez budovy. Rozumějte - stavební parcela = je jen pozemek pod stavbou, ne celý pozemek. Ale o nic vážného nejde, jen se musí sehnat několik potvrzení. Pro zápis takové stavby je nutné (a tím dojde k odstranění nesouladu):

 

Pokud je shodný vlastník pozemku a stavby a na pozemku není zapsáno zástavní právo nebo předkupní právo:

 • Ohlášení vlastníka (nemusí být úředně ověřený podpis, stačí se pouze na ohlášení podepsat)

„Já ……… jméno, adresa, rodné číslo/ IČO, telefon, popř. mail,   ohlašuji tímto, že na pozemku parcelní číslo st. ……. v katastrálním území Mirošovice u Říčan, je stavba rekreační chaty s číslem evidenčním ……...   Chata byla kolaudována v roce …………….. Zároveň prohlašuji, že obvod stavby se nezměnil a že její zobrazení v katastrální mapě odpovídá stavu v terénu.

Když nevíte nic o kolaudaci, kolaudační rozhodnutí se nedochovalo – plně ho nahradí potvrzení o existenci stavby. To Vám vydá stavební úřad v Mnichovicích, ale ještě před tím navštivte náš obecní úřad, kde Vám pro Mnichovice vydáme potvrzení, že stavba existuje, a bylo (nebo nebylo) jí přiděleno evidenční / popisné číslo. Na stavební úřad do Mnichovic s sebou vemte vše, co se Vám ke stavbě dochovalo (projetkt, územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, všechna zaměření a geometrické plány..). Jinak bude potřeba doložit ještě tzv. zjednodušenou dokumentaci stavby (pasport stavby) včetně poplatku 500,- Kč
 

 • Kolaudační rozhodnutí, popř. potvrzení o existenci stavby, popř. souhlas s užíváním stavby – originál nebo úředně ověřená kopie

Shrnutí:

Dle zatímních zkušeností je pro potřeby SÚ Mnichovice k vystavení potvrzení o existenci stavby nutné:

 • Potvrzení, že stavba stojí, o jakou stavbu jde (kůlna, garáž, hospodářské stavení, aj.) a bylo/nebylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční – vydá Obecní úřad Mirošovice
 • Formulář s údaji o stavbě – obdržíte a vyplníte na SÚ Mnichovice
 • Zjednodušená dokumentace stavby (pasport stavby), pokud nemáte žádnou dokumentaci – doporučujeme ing. Pecku, dvorního obecního projektanta (736 256 205)
 • Geometrický plán – pokud došlo ke změně velikosti stavby (zhotoví geodet)

 


Pokud je různý vlastník pozemku a stavby

 • Vyplněný návrh na vklad (formulář lze nalézt na stránkách katastru – www.cuzk.cz). Nemusí být ověřený podpis

 • Kolaudační rozhodnutí, popř. potvrzení o existenci stavby, popř. souhlas s užíváním stavby - originál

 • Listina osvědčující vlastnictví stavby (nájemní smlouva, smlouva o dílo, dohoda o výstavbě s datem před započetím stavby), zde musí být úředně ověřené podpisy
   

Pokud je shodný vlastník pozemku a stavby a  na pozemku je zapsáno zástavní právo nebo předkupní právo:

 • Ohlášení vlastníka (MUSÍ být úředně ověřený podpis)

 • Vyplněný návrh na vklad

 • Kolaudační rozhodnutí, popř. potvrzení o existenci stavby, popř. souhlas s užíváním stavby - originál

 

Pokud pozemek vlastní jeden z manželů a stavbu mají ve společném vlastnictví manželů (a není na pozemku zástavní právo nebo předkupní právo):

 • Vyplněné ohlášení (MUSÍ být úředně ověřené podpisy)

 • Vyplněný návrh na vklad

 • Kolaudační rozhodnutí, popř. potvrzení o existenci stavby, popř. souhlas s užíváním stavby - originál

 

Výše uvedené možnosti platí, pokud se půdorys budov nezměnil (nebyla zde žádná přístavba, popř. ubourání některé části). Pokud by se půdorys změnil  a vypadal by jinak (nebo se na pozemku nachází více staveb) než je zakresleno v katastrální mapě, pak je nutné dodat i geometrický plán, na kterém je tato změna vidět. Geometrický plán je nutné dodat v originále.

 

Vážení, toto jsou první informace o právě začínajícím procesu digitalizace katastrálního zemí Mirošovice u Říčan. Postupně budeme uveřejňovat více, včetně návodů a vzorů formulářů – tak, jak se budeme se vzniklými problémy a úkoly potkávat a seznamovat.

 

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce

 

Dokumenty, formuláře: