Navigace

Obsah

Územní plán obce (ÚP)


Územní plán je tištěný dokument obsahující část textovou a část výkresovou (grafickou) na mapovém podkladě, který zákonně stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infastruktury, vymezí zastavěné území, plochy a koridory, místa pro veřejně pospěšné stavby  a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. územní plán 2005 grafická část - ilustrační foto

ÚP sídelního útvaru Mirošovice byl poprvé vytvořen v  červnu 2000.  V srpnu 2005  pak byly pod Usnesením 3/2005 scháleny změny č. 1, keré se týkaly především převodů rekreačních území na obytné, obahovaly vymezení nových zastavitelných ploch a  drobné úpravy regulativ v jednotlivých zónách.

Nový územní plán (ÚP) – stěžejní a kontinuální akce roku 2015. Skončila fáze přípravy návrhu územního plánu (je platné schválené zadání z 12/2012, které obsahuje spíše obecné požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace Středočeského kraje – tj. požadavky na veřejnou infrastrukturu, na veřejně prospěšné stavby, na ochranu a rozvoj území, na vymezení zastavitelných ploch a koridorů, tedy obecně nároky na urbanistickou koncepci a na upořádání krajiny. Nicméně i zde je jasně uvedeno stanovisko nerozšiřovat výrobní plochy a plochy pro zástavbu objekty individuální rekreace, akceptace povodňového plánu, výsadby izolační zeleně či protihlukových stěn, apod.). Tento návrh ÚP bude po konečném dopracování architektem (arch. Sixta, projekční společnost C.H.S. Praha) doručen na konci února Odboru plánování a územního rozvoje při MÚ Říčany (pořizovatel) k tzv. společnému jednání. Podoba návrhu ÚP bude formou vyhlášky zveřejněna na úředních deskách a k nahlédnutí na webu obce nebo u pořizovatele. Od tohoto okamžiku začínají běžet všechny povinné lhůty k zveřejňování a připomínkování. Veřejná projednávání očekáváme na podzim, schvalování a nabytí účinnosti plánu snad od roku 2016.
 

 • Aktualita k 31.3.2016
   

Termín veřejného projednávání finálního návrhu ÚP zůstal zatím neurčen. Po kladném stanovisku Krajského úřadu k verzi 8/2015, vyhovující sice dotčenému orgánu ORP Říčany, ale ne tolik obci Mirošovice a občanům (jedná se především o nelogické redukce stavebních lokalit a velmi omezující úpravy regulativů, někde naopak jsou přidány manipulační zemědělské plochy apod.) jsme se nyní ocitli v tzv. „dohadovacím řízení“. Nastalé rozpory jsou sice relativně malé, ale existují a bez nich nelze veřejné projednávání vypsat. 

 

 • Stav ve věci pořizování nového územního plánu - informace k 31.3.2017
   

I přes podaný rozpor přímo tajemníkovi MÚ Říčany a na základě dohodnutého kompromisu (nakonec však pouze jednostranně provedené ústupky obcí Mirošovice) ve věci rozvoje lokality Na Stráni – tj. možná výstavba pro 12 RD a s ní související revitalizace současné zeleně a rekonstrukce místní komunikace Na Stráni – trvá zamítavé iracionální stanovisko Odboru životního prostředí (OŽP) v Říčanech. Tím je stále blokován proces pořizování nového ÚP.
Nechceme se smířit s tímto až arogantním postojem, postrádající logické argumenty a mající za následek zakonzervování lokality v současných už téměř nevyhovujících podmínkách (úzká hliněná cesta, žádné inženýrské sítě, nevyhovující zeleň aj.).

Z tohoto důvodu podáváme stížnost nadřízenému orgánu na Krajský úřad Středočeského kraje.

 • Změna pořizovatele nového územního plánu. Zpětvzetí kompletní dokumentace z Odboru územního plánování MÚ Říčany - informace k 31.10. 2017:

 

Mimo obvyklý 3-měsíční cyklus proběhlo v pondělí 9.10. 2017 veřejné zasedání zastupitelů. Z usnesení - bylo projednáno a schváleno:

 • změna pořizovatele územního plánu Mirošovic - v souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) bude tímto pořizovatelem s okamžitou platností Obecní úřad Mirošovice
 • zpětvzetí žádosti obce Mirošovice o pořizování územního plánu Mirošovic Městským úřadem Říčany, Odbor územního plánování a protokolární zpětvzetí všech dokladů z dosavadního pořizování územního plánu Mirošovic
 • uzavření smlouvy příkazní se společností PRISVICH, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti a zajištění tak pro pořizovatele, Obecní úřad Mirošovice, splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti


Byly podány podrobné informace o historii pořizování ÚP obce od roku 1998 (v roce 2000 byl schválen první ÚP, změny č. 1 byly provedeny v roce 2005). V roce 2010 bylo rozhodnuto o zahájení pořizování nového ÚP a v prosinci 2012 již byl schválen návrh jeho zadání. V letech 2013-14 v důsledku legislativních změn i jiných priorit rozvoje obce bylo pořizování této strategické plánovací dokumentace chvíli pozastaveno. Od konce roku 2014 probíhají další povinné administrativní úkony, nastává sběr stanovisek dotčených orgánů i fyzických osob. Spolupráce s MÚ Říčany (pořizovatel) však vázne a je nedostatečná v důsledku jeho personálních problémů, navíc se přidává spor s jeho odborem životního prostředí ve věci náhledu na další možný rozvoj lokality Na Stráni. Zde se proces zastavuje a dostává do patové situace – odbor územního rozvoje, který má názor shodný s obcí Mirošovice, není schopen dále pokračovat, tajemník MÚ Říčany nechce rozhodnout proti svému odboru..  Na základě konzultací na Odboru regionálního rozvoje Středočeského kraje a MÚ Říčany se tak jediným řešením nabízí a zůstává možnost dále konat jen po vlastní linii. Věříme, že tímto krokem bude moci obec Mirošovice již samostatně dokončit celý náročný proces pořizování nového územního plánu. Host Ing. Ladislav Vich ve svém projevu podal po odborné stránce vysvětlení současné situace v pořizování ÚP Mirošovic.

Informace k 30.9.2018:

Nový územní plán (ÚP) – na Krajském úřadě Středočeského kraje (ten řeší rozpor mezi obcí Mirošovice a Odborem ŽP Říčany, který nepochopitelně brání jakémukoliv urbanistickému rozvoji lokality Na Stráni a blokuje tak proces pořizování ÚP) proběhla první vysvětlovací schůzka a děláme si naděje na úspěch a logický zvrat v řízení - zástupci KÚ byli rozumní a navíc empatičtí. Další jednání proběhnou začátkem října.

Informace k 30.11.2018:

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a odbor životního prostředí, oba tyto nadřízené odbory říčanským odborům, vyhověly obci Mirošovice v žádosti o přezkum Rozhodnutí OŽP Říčany a souhlasí s vymezením zastavitelné plochy a dalším zamýšleným rozvojem v lokalitě Na Stráni.

Vnímáme to však jako hořkou výhru, utrpěli jsme vítězství nad neuvěřitelnou úřednickou zvůlí – zdržení procesu pořizování ÚP bylo téměř dvouleté. Nyní tedy můžeme pokračovat – připravujeme pokyny a podklady pro další stupeň, kterým snad bude už veřejné projednávání územního plánu koncem roku 2019.

Informace k 30.6.2019:

územní plán (ÚP) – tzv. „Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Mirošovic“ jsou hotové, vzhledem k dlouhé době od schváleného zadání už v roce 2012 nyní ještě proběhne poslední aktualizační jednání se zastupiteli k tvorbě definitivní podoby návrhu nového ÚP.

Informace k 31.10.2019:

Územní plán – projekční společnost C.H.S. zpracovala konečnou verzi dle tzv. Pokynů a předložila ji pořizovateli (společnost PRISVICH) i zastupitelům obce k závěrečnému připomínkování. 

Informace k 1.1.2020:

V prosinci 2019 probělo poslední dohadovací jednání mezi zástupci obce, pořizovatele a zpracovatele nad nejasnostmi, vzniklými novými legislativními nařízeními.

Definitivní podoba plánu pro veřejné projednání bude hotová do 31.1.2020, termín konání odhadujeme v březnu 2020. Bude zveřejněno na úředních deskách i v časopisu EXIT 21. 

Veřejné projednání - 9.3.2020

Veřejné projednání návrhu územního plánu Mirošovic proběhne v pondělí 9.3.2020

od 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mirošovice


Návrh nového ÚP:

 • Veřejná vyhláška - zde
 • Textová část - zde
 • Základní členění území - zde
 • Hlavní výkres - zde
 • Veřejně prospěšné stavby - zde
 • Odůvodnění - zde
 • Koordinační výkres - zde
 • Širší vztahy - zde
 • Zábory půdního fondu - zde
 • Koncepce uspořádání krajiny - zde

 

viz odkaz na úřední desku

 

Stávající dosud platný ÚP a schválené stupně připravovaného nového ÚP:
 

 

Zastupitelstvo obce Mirošovice na svém veřejném zasedání dne 5.10.2020 schválilo nový územní plán obce

Územní plán je vydán veřejnou vyhláškou jako opatření obecné povahy 1/2020/OOP

Územní plán (OOP) nabude účinnosti 21.10.2020.

 • veřejná vyhláška - zde

 • návrh opatření obecné povahy - územní plán - zde

 • návrh dokumentace - zde

 

Územní plán (OOP) nabyl účinnosti 21.10.2020.
Jeho platné definitivní znění:

 

 

Pořízení změny č. 1 Územního plánu Mirošovic

Na základě doporučení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje při MÚ Říčany  se změna č. 1 ÚP Mirošovic bude týkat pouze úprav textace regulativ pro stanovené podmínky využití ploch pro bydlení i pro občanské vybavení. Řešené území je vymezeno územím ploch s funkčním využitím BI, BV, OM, RI, OV, OS, SV, SM, SR, To, VL

Protože se jedná o drobné úpravy, bude změna probíhat ve zrychleném režimu, tzv. zkráceným postupem.

Obsah změny č.1, schválené na zasedání 17.3.2021 Zastupitestvem obce Mirošovice - zde (1.41 MB)

Veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Mirošovic s výkladem projektanta se koná: