Obsah

Územní plán Mirošovic 2020 - změna č. 2 


Změny č. 2 územního plánu (ÚP) – důvodem pro pořízení Změny č. 2 ÚP Mirošovic z vlastního podnětu je požadavek na změnu pravidel ve využití a uspořádání území stanovených a vymezených územním plánem Mirošovic vydaným 5. října 2020. O pořízení změny č. 2 ÚP Mirošovic s regulačními prvky rozhodlo Zastupitelstvo obce Mirošovice 19.6.2023. Návrhy na pořízení změn č. 2 ÚP Mirošovic byly shromažďovány do 31.7.2023, pořizovatel OÚ Mirošovice je předložil k rozhodnutí Zastupitelstvu obce Mirošovice. Při zpracování stanovisek bylo vycházeno zejména ze stavebního zákona, Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a z územního plánování Politiky územního rozvoje ČR.

Obsahem změn je vedle doporučených 3 návrhů (Z2-1 až 3) dále konverze ÚP (převod vybraných částí do jednotného standardu dle nového stavebního zákona), prověření vymezení historického jádra obce  (užší specifikace architektonického a kulturního rázu), revize regulativů zástavby (např. procentuální zastavěnost, dělení pozemků) s důrazem na omezení bytové výstavby ve stávajících lokalitách občanské vybavenosti, napravení stavu u některých lokalit (jejich zpětné zařazení do ploch SR – smíšené rekreační) či přezkum regulačních plánů RP1 a RP2. Zastupitelstvo obce Mirošovice dál vzalo na vědomí stanovisko KÚ Středočeského kraje, kterým byl vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a nepožaduje se zpracování vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí (tzv. SEA).