Obsah

Územní plán Mirošovic - změny č. 1 z roku 2021


Pořízení změny č. 1 Územního plánu Mirošovic

Na základě doporučení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje při MÚ Říčany  se změna č. 1 ÚP Mirošovic bude týkat pouze úprav textace regulativ pro stanovené podmínky využití ploch pro bydlení i pro občanské vybavení. Řešené území je vymezeno územím ploch s funkčním využitím BI, BV, OM, RI, OV, OS, SV, SM, SR, To, VL

Protože se jedná o drobné úpravy, bude změna probíhat ve zrychleném režimu, tzv. zkráceným postupem.

Obsah změny č.1, schválené na zasedání 17.3.2021 Zastupitestvem obce Mirošovice - zde (1.41 MB)

Veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Mirošovic s výkladem projektanta se koná: